free bootstrap templateJÁTÉKSZABÁLYZAT
A Foody „Ropogtass és kerülj nyeregbe!”
nyereményjáték játékszabályzata

1. A Foody Product Kft. (1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u.7-9. fsz. 1., Adószám:23744660-2-41 a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot indít „Ropogtass és kerülj nyeregbe!” néven ( a továbbiakban: „Játék”). A játék lebonyolítója: BEET Creative Kft. (Székhely: 6500 Baja, Kölcsey u. 88. IV/1.) (továbbiakban: „Lebonyolító”). 

2. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy jogosult, aki az 5. pontban meghatározott termékek tekintetében vásárlónak minősül (a továbbiakban: „Játékos”).

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
a. a Szervezővel vagy a Lebonyolítókkal munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, valamint azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.);
b. a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, valamint közeli hozzátartozói (Ptk 8:1§ 1. és 2. pontja.).

3. A promóció időtartama (Játék időszaka): A Játék időszaka: 2018. 05. 01. 00:00 - 2018. 08. 30. 24:00. A promócióban kizárólag a 2018. 05. 01. 00:00 - 2018. 08. 30. 24:00 időtartam között vásárolt termékek után kapott azon nyugták vesznek részt, melyeket a promóció ideje alatt regisztrálnak a www.foodypromo.hu weboldalon és ezzel egyidejűleg elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

4. A játékban való részvétel a részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

5. Résztvevő üzletek: Minden magyarországi üzlet, amelyben a 6. pontban meghatározott FOODY termékek kaphatóak, és ahol AP kóddal és nyugta számmal ellátott nyugtát állítanak ki a vásárlás után. Céges vásárlással, azaz áfás számlával a játékban nem lehet részt venni.

6. Játékleírás: Az a vásárló, aki az 5. pontban meghatározott, akcióban szereplő üzletek valamelyikében 2018. május 1. és augusztus 30. között (vásárlásra rendelkezésre álló időszak) a lenti listában szereplő, legalább 1 db promócióban résztvevő FOODY terméket vásárol és regisztrál a www.foodypromo.hu weblapon, ahol a vásárlási nyugtájának adatait (AP kód, vásárlás pontos dátuma /év, hónap, nap, óra, perc/), teljes nevét, e-mail címét is sikeresen regisztrálja a promóciós időszakban, az részt vesz a nyereményjátékban, feltéve, hogy e nyereményjáték szabályzatban írt minden feltételnek maradéktalanul megfelel. A nyereményjátékban egy vásárlási nyugta (függetlenül attól, hogy a terméket többszörösen tartalmazza) egy nyerési eséllyel regisztrál. A nyugtán egyértelműen azonosíthatóan szerepelnie kell valamely, a játékban részvevő FOODY márkájú terméknek. 

A Játékban az alábbi FOODY márkájú termékek vesznek részt:
FOODY paprikás burgonyachips 90g
FOODY sajtos burgonyachips 40g, 90 g, 150g
FOODY hagymás-tejfölös burgonyachips 40g, 90g, 150g
FOODY sós burgonyachips 90g, 150g
FOODY ketchup ízű burgonyachips 40g
FOODY bacon ízű burgonyachips 40g
FOODY jalapeno sajt ízű hullámos burgonyachips 75g
FOODY hagyma-sajt ízű hullámos burgonyachips 75g

7. Kódbeküldés: A Játékban való részvétel a játék internetes honlapján (www.foodypromo.hu) keresztül lehetséges. A részvétel feltétele tehát a nyereményjáték oldalán, a kódbeküldés felületen található űrlap maradéktalan és hibátlan kitöltése, és a kért adatok (teljes név, valós e-mail cím, AP-kód, vásárlás pontos dátuma) megadása. A Játékos a kódbeküldés felület kitöltésével elismeri, hogy a pályázatában megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben az adatok közül valamelyik nem-, vagy helytelenül kerül megadásra, úgy a Játékos kizárásra kerülhet a Játékból. A Játékszabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása is a kódbeküldés – így a játékban való részvétel - feltétele.

A honlapon az alábbi adatok pontos megadásával válik érvényessé a pályázat feltöltése:
• Személynév (vezetéknév, keresztnév)
• AP-kód
• Vásárlás pontos dátuma
• E-mail cím

Az akcióban való részvétel feltétele, hogy a Játékos legalább 1 db, a promócióban szereplő időben, helyen és módon FOODY terméket vásároljon és vásárlását a fentiek alapján regisztrálja a játék honlapján.
 
A Játékos több nyugtával is játszhat a promóció teljes ideje alatt, azonban két vásárlás között ugyanazon Játékos részéről legalább 1 percnek el kell telnie. Egy nyugtával csak egy Pályázatot lehet érvényesen feltölteni vagy beküldeni, függetlenül attól, hogy hány termék vásárlását igazolja a nyugta.
 
Amennyiben a Játékos ugyanazt a kódot többször tölti fel vagy küldi be, akkor az első beérkezett pályázat tekinthető érvényesnek, a többi feltöltést vagy beküldést Szervező nem fogadja el. A kódfeltöltésnél megadott nyugta adatok ellenőrzésre kerülnek (AP kód, vásárlás időpontja). A nyeremény igazolásához és átvételéhez szükséges a vásárlást igazoló nyugta, ezt tehát a nyeremények átadásáig meg kell őrizni. A Szervező és a Lebonyolító a vásárlást igazoló nyugták tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja minden felelősségét.
A nyeremény átvételének a feltétele az eredeti vásárlást igazoló nyugta bemutatása.

A Játékosok a honlapon történő kódbeküldéssel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzat feltételeit.

Érvénytelen Pályázat: minden olyan Pályázat „Érvénytelen Pályázat”- nak minősül, amely nem sorolható a szabályzat 6. pontjában meghatározott pályázatok közé (pl. elírt szó, hiányzó karakter, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés stb.). Érvénytelennek tekintendő továbbá a pályázat, ha a pályázat vagy beküldője nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek.

8. Nyeremények:
A promóció ideje alatt hetente 1 db FOODY ajándékcsomag
Fődíj: 5 x 1 db Capriolo kerékpár

Az 5 db kerékpár sorsolásán az a Játékos vehet részt, aki a fentiek szerint érvényesen regisztrált a Játék időszaka során a www.foodypromo.hu honlapon és a Játék időszaka alatt legalább egy alkalommal vásárolt legalább 1 db FOODY terméket (mely e szabályzatban, mint termék felsorolásra került) a Játékban résztvevő áruházakban, majd a kapott nyugta alapján a játékszabályzatban leírtak szerinti kódfeltöltést érvényesen elvégezte.

Heti nyeremények:
A hetente kisorsolásra kerülő 1 db FODDY ajándékcsomag sorsolásán az a Játékos vehet részt, aki a fentiek szerint érvényesen regisztrált a Játék időszaka során a www.foodypromo.hu honlapon, és a Játék időszaka alatt legalább egy alkalommal vásárolt legalább 1 db FOODY terméket (mely e szabályzatban, mint termék felsorolásra került) a Játékban résztvevő áruházakban, majd a kapott nyugta alapján a játékszabályzatban leírtak szerinti kódfeltöltést érvényesen elvégezte.

9. Nyereménysorsolás: A sorsolások véletlenszerűen történnek, gépi sorsolással. A nyeremények sorsolása egy - a Lebonyolító által kijelölt - kéttagú sorsolási bizottság jelenlétében történik. Minden nyertes mellé 10-10 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

10. A kisorsolásra kerülő nyereményeket (heti nyeremények + fődíjak) azok a pályázatt beküldő játékosok nyerik, akiknek a honlapra feltöltött pályázata érvényes és a nyereményjáték végét követően közjegyző jelenlétében, a 8-as pontban írtakra figyelemmel kisorsolásra kerülnek.
A nyertesek listája a sorsolást követő második munkanap 12.00 óra után tekinthető meg a www.foodypromo.hu oldalon.

A heti nyeremények hétfőnként kerülnek kisorsolásra.
A főnyeremény sorsolás időpontja és helyszíne: 2018. szeptember 14. - 6500 Baja, Keleti krt. 17.

A tartaléknyertesek nyereményigénye, abban az esetben léphet életbe, amennyiben a nyertes vagy pályázata nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, és így a pályázat érvénytelenség miatt kizárásra kerül. Érvénytelennek minősül továbbá a pályázat, ha a feltöltött adatok nem egyeznek meg a vásárlást igazoló nyugtán szereplő adatokkal. Ezekben az esetekben az adott nyereményre az adott nyereményhez tartozó, soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a játékos és pályázata megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek. A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben is életbe léphet, amennyiben a nyertesek a nyereményeiket az előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítést követő 15 napon belül nem veszik át, vagy nem igazolják nyereményüket a rendelkezésükre álló 15 napon belül. A Játékos kizárólag abban az esetben nyerheti meg a nyereményt, ha a Pályázata „Érvényes Pályázatnak” minősül.

Ha a nyertes Játékosok személye nem felel meg a jelen játékszabály 2. pontjában előírt személyi feltételeknek, akkor azonnal kizárásra kerülnek a Játékból. A kizárt nyertes helyébe a következő érvényes pályázatot beküldő lép. A tartaléknyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló értesítést követően jogosult a nyereményre a jelen szabályzatban írtak szerint.

Nyeremények átvétele: Az eredeti nyugtát, vagy a nyugta áruház általi hitelesített másolatát a nyeremények átvételéhez minden esetben be kell mutatni a Lebonyolítónak. A nyeremény átvételekor a Lebonyolító jogosult ellenőrizni a pályázat feltöltésekor megadott adatok helyességét is. Az a nyertes, aki a nyereményről szóló értesítést követő 15 napon belül bármilyen okból adódóan nem tudja bemutatni a nyugtát, vagy annak hitelesített másolatát, a játékból kizárásra kerül, és a nyereményre a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá.

A Játékos akkor jogosult a nyereményre:
● amennyiben a feltöltött vagy beküldött pályázat pontos és érvényes, és nem tartalmaz elírást
● az ajándékra való jogosultsága érvényes
● ha a nyeremények sorsolásakor kisorsolásra kerül
● és a nyeremény átvétele előtt a fent leírtak szerint igazolja a vásárlás tényét

A Lebonyolító legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül elektronikus levélben kiértesíti a nyerteseket a nyeremény átvételének időpontjáról és módjáról. Amennyiben a nyertes pályázata érvénytelennek minősül és tartaléknyertes hirdetése szükséges, ez a határidő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Lebonyolító minden nyertest legfeljebb háromszor kísérel meg e-mailen vagy a pályázatban szereplő telefonszámon elérni (3 egymást követő munkanapon, napi 1-1 alkalommal). Sikeres kapcsolatfelvétel és eredményes jogosultság ellenőrzést követően a Lebonyolító a nyereményeket postai úton juttatja el a nyerteseknek. A nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb az értesítést követő 15 naptári napon belül jogosultak.

A játék teljes ideje alatt munkanapokon telefonos operátor áll a vásárlók rendelkezésére a +36 79 520 120-as telefonszámon munkanapokon, hétfőtől péntekig délelőtt 8:00-tól délután 15:30 óráig. Ügyfélszolgálat üzemel továbbá az nyeremenyjatek@foody-product.hu e-mail címen is.

11. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, a nyeremény kiértesítésének költségét a Szervező viseli.

12. A nyertesek kötelesek a Szervezővel és a Lebonyolítókkal együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.

13. A Lebonyolító a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek nem felel meg. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót és/vagy Szervezőt felelősség nem terheli.

14. A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például azon fogyasztók, akik tudatosan és folyamatosan a valóságnak nem megfelelő vásárlási időpontokat és AP kódokat regisztrálnak a rendszerben, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e játékosoktól. Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

15. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.) a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

16. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a www.foody-promo.hu weboldalon felmerülő technikai problémákért, a rendszerek esetleges túlterheltségéért. A Szervező kizárja továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a rendszerekbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a hozzáférést meggátolják. A Játék során regisztrált telefonszámok tekintetében a telefonszám jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az e bekezdésben írtakból – így különösen a Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált mobiltelefonszám segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges számváltozással, járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem.

17. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező/Lebonyolító a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező/Lebonyolító nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.

18. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja, a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek hatását. A módosításokat a Szervező a www.foodypromo.hu honlapján teszi közzé.

19. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény elévülési határideje 60 nap - az adott esemény bekövetkeztétől, amire az igényt érvényesíteni akarja.

20. Adatkezelés, adatvédelem, adatvédelmi szabályzat:
• A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak a Játék keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért a Foody Product Kft. (székhely: 1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u.7-9. fsz. 1.) felel, mint adatkezelő.
• Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező más honlapjain, vagy csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá semmilyen, a jelen Játékot nem érintő Szervezőre vonatkozó információra vagy kommunikációra.
• Játékban való részvételhez regisztrálnia kell pályázatát a www.foodyproduct.hu weboldalon a pályázata feltöltésével. A webfelületen történő regisztráció során a következő személyes adatokat kell megadnia az erre kialakított felületen: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó.
• Nyertesség esetén gyűjtött további adatok pedig lakcím/postázási cím, személyigazolvány szám. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és használjuk fel: A Játék lebonyolítása, a nyertesek meghatározása és értesítése, a nyertesek nevének a Szervező e Szabályzatban meghatározott honlapján történő közzététele (kizárólag a vezetéknév, keresztnév, irányítószám) – a játék végétől számított 90 napig -, a nyertesek nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása.
o A játékban résztvevő, vásárlást igazoló nyugták AP számán kívül a nyugta azon információit is gyűjtjük, amelyek megerősítik a vásárlás tényét: dátum és pontos idő, termék.
• A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, kivéve a Foody Product Kft. megbízott reklámügynökségeként a Játékot lebonyolító és így adatfeldolgozóként eljáró BEET Creative Kft-t (székhely: 6500 Baja, Kölcsey u. 88. IV/13.), akinek az adatok adatfeldolgozás céljából átadásra kerülnek. Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elveszése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.
• Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb a Játék befejezését követően 90 napig. Ezen felül a Szervező a nyertesek regisztrációkor megadott adatait, valamint a nyereménye kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján 2026.12.31.-ig őrzi meg. (utolsó sorsolástól számított 8 év).
• Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, zárolását vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: nyeremenyjatek@foody-product.hu vagy Foody Product Kft., 6500 Baja, Keleti krt. 17. A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, írásban válaszolunk.
• Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes adatainak Foody product Kft. általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat. Továbbá a magyar adatvédelmi törvényben biztosított jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +3613911400; fax: +3613911410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.
• Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy a Foody Product Kft. a Játék során személyes adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük a Játék résztvevői közül, személyes adatait anonimizáljuk valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat.
• Elérhetőségeink:
• Postai úton:
- BEET Creative Kft., 6500 Baja, Kölcsey u. 88. IV/13.
- Foody Product Kft., 6500 Baja, Keleti krt. 17.
• Elektronikus levélben: nyeremenyjatek@foody-product.hu e-mail címen
• A Foody Product Kft. által szervezett nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-103848/2016.
• A Játékban való részvétellel, a regisztráció során a megfelelő négyzet kipipálásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.

Baja, 2018. április 30.

© Copyright 2018 Foody Product Kft.